Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
   Anikó u. 4.
   Budapest
   1031
   Hungary
   Telephone: +36 13041803
   E-mail: baloghv@mavir.hu
   Fax: +36 13041118
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.kozbeszerzes.hu
   Additional information can be obtained from MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zárkörűen Működő Részvénytársaság
   AK04992
   1031 Budapest, Anikó u. 4. 2IR-26 szoba
   Budapest
   1034
   Hungary
   Contact person: 1034
   Telephone: +36 13041803
   E-mail: baloghv@mavir.hu; oroszj@mavir.hu
   Fax: +36 13041118
   Internet address(es):
   Main address: http://www.mavir.hu
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Szállítási szerződés 18 kV-os söntfojtók és 72,5 kV-os csillagponti fojtók szállítására.


    Reference number: 2017-0255
   2. Main CPV code:
    31000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    18 kV-os söntfojtók és 72,5 kV-os csillagponti fojtók szállítása.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár.


   4. Description of the procurement:

    18 kV-os 70-72 MVA-es söntfojtótekercs támszigetelőkkel, támszigetelőtartó szerkezetekkel 6 klt.;

    Támszigetelő tartószerkezettel (háromfázisú) 6 klt. (18 db);

    Kondenzátor tartó támszigetelő tartószerkezettel 6 klt. (24 db);

    Támszigetelő magas tartószerkezettel (egyfázisú) 6 db;

    Támszigetelő alacsony tartószerkezettel (egyfázisú) 6 db;

    Támszigetelő 30 db;

    72,5 kV-os csillagponti zárlatkorlátozó fojtótekercs támszigetelőkkel 6 db.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Előírt 24 hónapos jótállási időn túli jótállási idő vállalása (max. 60 hónap) / Weighting: 20
    Price - Weighting: 80
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-11-28
    End: 2021-11-15
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    18 kV-os 70-72 MVA-es söntfojtótekercs támszigetelőkkel, támszigetelőtartó szerkezetekkel 4 klt.;

    Támszigetelő tartószerkezettel (háromfázisú) 4 klt. (12 db);

    Kondenzátor tartó támszigetelő tartószerkezettel 4 klt. (16 db);

    Támszigetelő magas tartószerkezettel (egyfázisú) 4 db;

    Támszigetelő alacsony tartószerkezettel (egyfázisú) 4 db;

    Támszigetelő 20 db;

    72,5 kV-os csillagponti zárlatkorlátozó fojtótekercs támszigetelőkkel 4 db.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    A II.1.6)pont:Az Ajánlatkérő(tov.: AK) számára a részekre történő ajánlattétel jelentős gazdasági többlet terhet jelentene,mivel az üzembiztonsági tartalékképzés költségei lényegesen növekednének,így a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja. A II.2.6)pontban megadott érték nem a becsült érték, AK nem kívánja megadni a becsült értéket, technikai okok miatt szükséges a kitöltése.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Kizáró okok:

    Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), közös AT, alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban: AIRGSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és a Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

    Igazolási mód:

    A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, 3-4. §, 6-16. §-a szerint kell igazolnia az AT-knek

    — az ajánlat (továbbiakban: AJ) benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. § (1) bekezdéseinek hatálya alá. Az ESPD-t az R 4. §-a alapján kell kitölteni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot;

    — majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a R 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

    Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek a Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: KD) részletezettek szerint kell igazolniuk, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.

    — Ha az AT, közös AT az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az AJ részeként be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó ESPD dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63. § (1) bekezdései szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]

    — Az AK az R 2. §-ának (2) bekezdését nem alkalmazza. Az ESPD-ket papíralapon kell becsatolni az AJ-ba.

    — A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése és a 63. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

    A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.

    A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az AT, az AV és az AIRGSZ által tett nyilatkozatoknak keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás (továbbiakban: AF) feladásának napja.

    AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon AT-t, közös AT-t, AV-t, vagy az AIRGSZ-t, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Előzetes igazolás az AJ-ban:

    Az AT-nek az AJ-ban az R 1.§(1)bek-nek és 5.§(1)bek-nek megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (továbbiakban: alk.köv).

    Az AT a Kbt. 65.§(7)-(8)bek figyelembe vételével az alk.köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben az érintett szervezetek mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD is benyújtandó, továbbá csatolandó a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerinti kezességvállalást tartalmazó nyilatkozat is.

    Utólagos igazolás a Kbt. 69.§(4)bek szerinti felhívásra:

    P1) Az R 19.§(1)bek b) pontja szerint az AF feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évről szóló beszámoló. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

    P2) Az R 19.§(1)bek c) pontja szerint nyilatkozat az AF feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti -ÁFA nélkül számított- árbevételről. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

    Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6)-(8) és (11)bek is.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az AT, ha az AF feladásának napját közvetlenül megelőző:

    P1) utolsó 3 lezárt üzleti éveiről szóló beszámolói szerinti adózott eredménye egynél többször negatív volt vagy amennyiben AT a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív. Ha az AT a fenti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az AT úgy tud megfelelni, ha a működésének ideje alatt a közbesz. tárgyából (min. 18 kV-os söntfojtók szállításából) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a 270 000 000 HUF összeget (Nettó), különben alkalmatlan a szerződés teljesítésére;

    P2) 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben a közbesz. tárgya szerinti (min. 18 kV-os söntfojtók szállítása) -ÁFA nélkül számított- árbevételének egyszerű számtani átlaga nem éri el a 90 000 000 HUF összeget (Nettó). Ha az AT az AK által előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az AT úgy tud megfelelni a P2) pontban rögzített feltételnek, ha a közbesz. tárgyából (lásd fent) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a P1) pontban rögzített összegeket, különben alkalmatlan a szerződés teljesítésére.

    Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§(6)bek az irányadó.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Előzetes igazolás az AJ-ban:

    Az AT-nek az R 1.§(1)bek-nek és 5.§(1)bek-nek megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk.köv-nek.

    Az AT az előírt alk.köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 65.§(7)-(8)bek figyelembe vételével. Ebben az esetben az érintett szervezetek mindegyike által kitöltött és aláírt ESPD-t is be kell nyújtani, továbbá csatolni kell a Kbt. 65.§(7)bek szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.

    Utólagos igazolás a Kbt. 69.§(4)bek szerinti felhívásra:

    M1) Az R 21.§(1)bek a) pontjában és R 22.§(1)bek-ben rögzítettek szerint referencia igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolás, nyilatkozat min. tartalma: R 22.§(2)bek szerint. Az R 21/A. § alapján az AK a részteljesítést is köteles elfogadni. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

    M2) A 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 4.§(4)bek szerint nyilatkozat, típusvizsgálatokra vonatkozó tanúsítványok, jegyzőkönyvek. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

    M3) A 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 4.§(4)bek szerint nyilatkozat, típusvizsgálatokra vonatkozó tanúsítványok, jegyzőkönyvek. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

    M4) Az R 21.§(1)bek e) pontja szerint tanúsítvány, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések dokumentumai. Az igazolás módjának részletezését a KD tartalmazza.

    Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6)-(7) és (11)bek is.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az AT, ha az:

    M1) R 21.§(1)bek a) pontja alapján az AF feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 3 évben nem rendelkezik a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, min. 18 kV-os söntfojtó szállításából származó, legalább 2 készlet (6 db), és min. 72,5 kV-os csillagponti fojtó szállításából származó, legalább 2 db szállítási referenciával;

    M2) a 307/2015.(X.27.) Korm .rendelet 4.§(4)bek alapján, ha a szállítandó vagy azokkal megfelelően azonos típusú (névleges feszültség: min. 18 kV, névleges áram: min. 1900 A) söntfojtók nem rendelkeznek MSZ EN 60076-6 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti típusvizsgálatokra vonatkozó (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó) tanúsítványokkal;

    M3) a 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 4.§(4)bek alapján, ha a szállítandó vagy azokkal megfelelően azonos típusú (legnagyobb feszültség: min. 60 kV) csillagponti fojtók nem rendelkeznek MSZ EN 60076-6 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti típusvizsgálatokra vonatkozó (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó) tanúsítványokkal;

    M4) az R 21.§(1)bek e) pontja alapján, ha nem rendelkezik a szállítandó söntfojtók és csillagponti fojtók gyártását lefedő EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.

    Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§(6)bek az irányadó.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    AK a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot, míg a jótállási időszak időtartamára jólteljesítési biztosítékot ír elő. Teljesítési biztosíték a nettó szerződéses ár 5 %-a. Jólteljesítési biztosíték a nettó szerződéses ár 5 %-a. Az AT a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítéki formák közül választhat.

    Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelem minden naptári napjára a késedelmesen teljesített, egy adott szállítási ütem nettó szerződéses árának 0,1 %-a. A késedelmi kötbérek teljes összege nem haladhatja meg a nettó Szerződéses ár 15 %-át.

    Hibás teljesítési kötbér, melynek alapja a nettó szerződéses árból az adott árutételre eső összeg 10 %-a. A hibás teljesítési kötbérek teljes összege nem haladhatja meg a nettó szerződéses ár 15 %-át.

    Meghiúsulási kötbér, melynek alapja a nettó szerződéses ár, mértéke 25 %.

    Jótállási időszak (értékelési szempont): Az egy adott szállítási ütem alatt szereplő áruk leszállításától számított min. 24, max. 60 hónap.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    A szerződés pénzneme: EUR.

    Fizetési ütemezés és fizetési határidők:

    Ajánlatkérő előleget nem fizet.

    Az áruk szerződéses árának 100 %-a az áruk leszállítása után, annak igazolt teljesítését követően, a Kbt. 135 § (1), (5) és (6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre.

    A kapcsolódó szolgáltatások szerződéses árának 100 %-a azok igazolt teljesítését követően, a Kbt. 135 § (1), (5) és (6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre.

    Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen szerződés az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.

    A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a KD III. Fejezete (Szállítási Szerződéstervezet) rögzíti.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, projekttársaság létrehozását a nyertes közös Ajánlattevők számára.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 10:00
   Place:

   MAVIR Zrt., 1031 Budapest, Anikó utca 4. 2IR-43 sz. tárgyaló.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

   Ha az AJ-k bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti – személy kéri, az AJ ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  A II.1.6)pont:Az Ajánlatkérő(tov.: AK) számára a részekre történő ajánlattétel jelentős gazdasági többlet terhet jelentene,mivel az üzembiztonsági tartalékképzés költségei lényegesen növekednének,így a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja. A II.2.6)pontban megadott érték nem a becsült érték, AK nem kívánja megadni a becsült értéket, technikai okok miatt szükséges a kitöltése.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.


   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Hungary за for this period

Catering services Source: TED

Deposit services Source: TED

Engineering design services for the construction of civil engineering works Source: TED

Engineering design services Source: TED

Building-cleaning services Source: TED