Ventilation equipment

Country: Hungary
Language: EN HU
Customer: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Number: 6434296
Publication date: 22-12-2017
Contract value: 0 (USD)
Price original: 1 (HUF)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Cooling and ventilation equipment electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
   Budapesti út 5.
   Szeged
   6728
   Hungary
   Telephone: +36 305034720
   E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
   Fax: +36 62550191
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.eli-alps.hu/?q=hu/kozbeszerzesek_felhivasok_hu
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
   AK10460
   Ganz utca 16. (Residence 2. Irodaház)
   Budapest
   1027
   Hungary
   Contact person: 1027
   Telephone: +36 305034720
   E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
   Fax: +36 62550191
   Internet address(es):
   Main address: http://www.eli-alps.hu
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: Kutatás és fejlesztés
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Az „ELI-ALPS lézeres kutatóközpont" létesítményüzemeltetése keretében légszűrők cseréje és légcsatorna tisztítási és fertőtlenítési szolgáltatás megrendelése.


   2. Main CPV code:
    42520000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Az „ELI-ALPS lézeres kutatóközpont" létesítményüzemeltetése keretében légszűrők cseréje és légcsatorna tisztítási és fertőtlenítési szolgáltatás megrendelése.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    42514300, 42113310, 42510000, 42512000, 42913500, 45331200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    6728 Szeged, Budapesti út 5.


   4. Description of the procurement:

    Az intézmény területén található 42 db légkezelő berendezés, valamint a hozzájuk tartozó légcsatorna tisztítása, fertőtlenítése, ennek keretében a szükséges mennyiségű szűrők cseréje, elhasznált szűrők elszállítása és a tisztítások méréssel igazolása. A szűrőcserét és a légcsatorna tisztítást a dokumentációban részletezett szabványok szerint minősíteni kell.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    A II.1.5 és II.2.6 pontban megjelenő érték nem a becsült értéket jelöli, kitöltése a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

    A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

    Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

    Igazolási mód:

    Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

    — a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

    — majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

    Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

    Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, papíralapon kell csatolni az ajánlatban. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdését nem alkalmazza.

    A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót.

    Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

    A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    P/1-P/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/3. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

    A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

    P/1. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

    P/2. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (légszűrők gyártása és/vagy beépítése és/vagy értékesítése és/vagy légcsatorna tisztítása és/vagy fertőtlenítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

    P/3. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

    Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

    Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményéről.

    Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (légszűrők gyártása és/vagy beépítése és/vagy értékesítése és/vagy légcsatorna tisztítása és/vagy fertőtlenítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

    Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7)-(8) és (11) bekezdéseiben, valamint a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.

    Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el az 58 millió forintot.

    P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (légszűrők gyártása és/vagy beépítése és/vagy értékesítése és/vagy légcsatorna tisztítása és/vagy fertőtlenítése) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el az 40 millió forintot.

    P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.

    Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (légszűrők gyártása és/vagy beépítése és/vagy értékesítése és/vagy légcsatorna tisztítása és/vagy fertőtlenítése) származó árbevétele nem éri el az 40 millió forintot.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    M/1 A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

    A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

    M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya (légszűrők gyártása és/vagy beépítése és/vagy értékesítése és/vagy légcsatorna tisztítása és/vagy fertőtlenítése) szerinti szolgáltatásait, figyelemmel a Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában és (3a) bekezdésében, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

    A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:

    — a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

    — a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

    — a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

    — a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

    — nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

    Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.

    A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak.

    Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően legalább 1 vagy több olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkát, melynek tárgya légszűrők gyártása és/vagy beépítése és/vagy értékesítése és/vagy légcsatorna tisztítása és/vagy fertőtlenítése volt.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

    Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

    Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.

    Szerződést megerősítő rendelkezések: Hibás teljesítésért járó kötbér (a hibával érintett elszámolási időszakban Vállalkozó megillető vállalkozói díj 2 %-a), meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 20 %-a), jótállás (átadás-átvételi jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírásától számított 12 hónap).

    Megrendelő előleg fizetésének lehetőségét nem biztosítja.

    A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-01-31
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-01-31
   Local time: 10:00
   Place:

   Hely: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., 1027 Budapest, Ganz utca 16. (Residence 2. Irodaház) 1. emeleti tárgyaló.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

   A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  A II.1.5 és II.2.6 pontban megjelenő érték nem a becsült értéket jelöli, kitöltése a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828592
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.


   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828592
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-19

Other tenders from Hungary за for this period

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Food, beverages, tobacco and related products Source: TED

Paper stationery and other items Source: TED

Construction machinery and equipment Source: TED